Informasi

Seratus Pesan Al-Quran

By: rifan | Posted on: 20 Apr 2021

Al-Quran merupakan pedoman dan tuntunan, baik untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akherat kelak. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan termasuk interaksi dengan alam (lingkungan hidup). Berikut redaksi Palontaraq merangkum 100 Perintah Allah SWT dalam Alqur'anul Karim sebagai panduan bermuamalah, kehidupan yang aman dan nyaman dalam interaksi sosial sehari-hari.

1. Jangan berkata kasar (Qs. 'Ali Imran: 159)

2. Tahanlah amarah (Qs. 'Ali Imran: 134)

3. Berbaiklah kepada orang lain (Qs. An Nisaa’ : 36)

4. Jangan sombong dan arogan (Qs. Al A’raaf : 13)

5. Maafkanlah kesalahan orang lain (Qs. Al A’raaf : 199)

6. Berbicaralah dengan nada halus (Qs. Thaaha: 44)

7. Rendahkanlah suaramu (Qs. Luqman: 19)

8. Jangan mengejek orang lain (Qs. Al-hujuraat: 11)

9. Berbaktilah pada orang tua (Qs. Al Israa’ : 23)

10. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua (Qs. Al Israa’ : 23)

11. Jangan memasuki kamar pribadi orang tua tanpa ijin (Qs. An-Nuur : 58)

12. Catatlah hutang-hutangmu (Qs. Al Baqarah : 282)

13. Jangan mengikuti orang secara membabi buta (Qs. Al-Baqarah : 170)

14. Berikanlah perpanjangan waktu bila orang yang berhutang dalam kesulitan (Qs.Al-Baqarah : 280)

15. Jangan makan riba’/membungakan uang (Qs. Al Baqarah)

16. Jangan melakukan penyuapan (Qs. Al Baqarah: 188)

17. Jangan ingkar atau melanggar janji (Qs. Al Baqarah : 177)

18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu (QS 2 – Al Baqarah : 283)

19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan (QS 2 – Al Baqarah : 42)

20. Berlakulah adil terhadap semua orang (QS 4 – An Nisaa’ : 58)

21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas (QS 4 – An Nisaa’ : 135)

22. Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga (QS 4 – An Nisaa’ : 7)

23. Wanita memiliki hak waris (QS 4 – An Nisaa’ : 7)

24. Jangan memakan harta para anak yatim (QS 4 – An Nisaa’ : 10)

25. Lindungi anak yatim (QS 2 – Al Baqarah : 220)

26. Jangan memboroskan harta dengan semena-mena (QS 4 – An Nisaa’ : 29)

27. Damaikanlah orang yang berselisih (QS 49 – Al Hujuraat : 9)

28. Hindari prasangka buruk (QS 49 – Al Hujuraat : 12)

29. Jangan memata-matai atau memfitnah orang (QS 2 – Al Baqarah : 283)

30. Jangan memata-matai atau memfitnah orang (QS 49 – Al Hujuraat : 12)

31. Gunakan harta untuk kegiatan sosial (QS 57 – Al Hadid : 7)

32. Biasakan memberi makan orang miskin (QS 107 – Al Maa’uun : 3)

33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah (QS 2 – Al Baqarah : 273)

34. Jangan menghabiskan uang untuk bermegah-megah (QS 17 – Al Israa’ : 29)

35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu (QS 2 – Al Baqarah : 264)

36. Hormatilah tamu anda (QS 51 – Adz Dzaariyaat : 26)

37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri (QS 2 – Al Baqarah : 44)

38. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi (QS 2 – Al Baqarah : 60)

39. Jangan menghalangi orang datang ke masjid (QS 2 – Al Baqarah : 114)

40. Perangilah mereka yang memerangi mu (QS 2 – Al Baqarah : 190)

41. Jagalah etika perang (QS 2 – Al Baqarah : 191)

42. Jangan lari dari peperangan (QS 8 – Al Anfaal : 15)

43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam) (QS 2 – Al Baqarah : 256)

44. Berimanlah kepada para Nabi (QS 2 – Al Baqarah : 285)

45. Jangan melakukan hubungan badan saat haid (QS 2 – Al Baqarah : 222)

46. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh (QS 2 – Al Baqarah : 233)

47. Jauhilah hubungan badan diluar nikah (QS 17 – Al Israa’ : 32)

48. Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya (QS 2 – Al Baqarah : 247)

49. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya (QS 2 – Al Baqarah : 286)

50. Jangan mau dipecah belah (QS 3 – Ali Imran : 103)

51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini (Qs. 'Ali Imran 3 :191)

52. Setiap orang mendapat imbalan yang sama sesuai perbuatannya (Qs. 'Ali Imran: 195)

53. Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu (QS 4 – An Nisaa’ : 23)

54. Keluarga harus di-imami oleh seorang laki-laki (QS 4 – An Nisaa’ : 34)

55. Jangan pelit (QS 4 – An Nisaa’ : 37)

56. Jangan iri hati (QS 4 – An Nisaa’ : 54)

57. Jangan saling membunuh (QS 4 – An Nisaa’ : 92)

58. Jangan membela ketidak jujuran atau kebohongan (Qs. An-Nisaa’: 105)

59. Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan (Qs. Al Ma'idah: 2)

60. Bekerja samalah dalam kebenaran (Qs. Alma'idah: 2)

61. Mayoritas bukanlah merupakan kriteria kebenaran (Qs. Al-An’am: 116)

62. Berlaku adil (Qs. Al Maa-idah:8)

63. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan (Qs. Al-Ma'idah: 38)

64. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum (QS 5 – Al Maa-idah : 63)

65. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi (QS 5 – Al Maa-idah : 3)

66. Hindari minum racun dan alkohol (QS 5 – Al Maa-idah : 90)

67. Jangan berjudi (QS 5 – Al Maa-idah : 90)

68. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain (QS 6 – Al An’aam : 108)

69. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu (QS 6 – Al An’aam : 152)

70. Makan dan minumlah secukupnya (QS 7 – Al A’raaf : 31)

71. Kenakanlah pakaian yang bagus saat shalat (QS 7 – Al A’raaf : 31)

72. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan (QS 9 – At Taubah:6)

73. Jagalah kemurnian (QS 9 – At Taubah : 108)

74. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah (QS 12 – Yusuf : 87)

75. Allah mengampuni perbuatan dosa karena ketidak-tahuan (Qs. An-Nahl: 119)

76. Berseru kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana (Qs. An-Nahl: 125)

77. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain (QS 17 – Al Israa’ : 15)

78. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut akan kemiskinan (QS 17 – Al Israa’ : 31)

79. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya (Qs. Al Israa’ : 36)

80. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan tidak bermanfaat (Qs. Al-mukminun: 3)

81. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa ijin pemilik rumah (QS 24 – An Nuur : 27)

82. Allah menjamin kebaikan kepada mereka yang percaya kepada Allah (Qs. An-Nuur: 55)

83. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati (Qs. Al-furqaan: 63)

84. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan (Qs. Al-Qashash: 77)

85. Jangan menyembah Tuhan selain Allah (QS 28 – Al Qashash:88)

86. Jangan terlibat dalam homoseks (Qs. Al ‘Ankabuut : 29)

87. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan munkar (Qs. Luqman : 17)

88. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong (Qs. Luqman : 18)

89. Wanita dilarang memamerkan diri (QS 33 – Al Ahzab: 33)

90. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita (Qs. Az-zumar: 53)

91. Jangan berputus asa akan ampunan Allah (Qs. Az-zumar: 53)

92. Balaslah kejahatan dengan kebaikan (Qs. Fushshilat : 34)

93. Selesaikan pesoalan dengan bermusyawarah (Qs. Asy Syuura: 38)

94. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa (Qs. Al-hujuraat: 13)

95. Tidak ada dikenal biara dalam Islam. (Qs Al-hadid: 27)

96. Allah akan meninggikan derajat mereka yang berilmu (Qs. Al-mujaadilah: 11)

97. Perlakukan non-Muslim dengan baik dan adil (Qs.60 - Al-mumtahanah: 8)

98. Hindari diri dari kekikiran (Qs. 64 – At-Thaghabun: 16)

99. Mohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS 73 – Al Muzzammil: 20)

100. Jangan menghardik orang yang meminta-minta (Qs. Ad-Dhuha: 10)

Shadaqallahul adzim, Maha Benar Allah dengan segala FirmanNya. Demikian 100 perintah dan larangan saat bermuamalah (interaksi sosial) dalam Islam yang dengan ayat-ayat tersebut betapa membuktikan bahwa Islam ini adalah agama kasih sayang.

Semoga bermanfaat adanya. Wallahu 'alam bish-shawab. (*)

 

Sumber: Etta Adil
https://palontaraq.id/2017/06/07/100-pesan-alquran-dalam-interaksi-sosial/